Розпорядження міського голови від 29.02.2024 № 67р «Про затвердження Положення щодо впровадження у виконавчих органах Запорізької міської ради, підприємствах, установах та закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»

Інструкція з ЦЗ № 1.25 для працівників ЗОШ № 69 та осіб, які перебувають у закладі, щодо дій за сигналами оповіщення та заходів безпеки в умовах правового режиму воєнного стану (затверджено наказом № 312 а/г від 13.10.2022)

Алгоритм дій за сигналом оповіщення "ПОВІТРЯНА ТРИВОГА" (витяг з Інструкції з ЦЗ № 1.25, затвердженої наказом від 12.10.2022 № 312 а/г)

Порядок дій для учасників освітнього процесу при оголошенні сигналу "Повітряна тривога" під час освітнього процесу у дистанційній формі (затверджено наказом № 22 а/г від 13.03.2024 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА, що реалізується у закладі, на 2023-2024 навчальний рік (схвалено педагогічною радою протокол № 18 від 16 червня 2023 року)

ПРОГРАМА подолання освітніх втрат

ПОЛОЖЕННЯ про цифрову безпеку Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 69 Запорізької міської ради Запорізької області

Додаток 1. Порядок оновлення доступу при звільненні працівника.

Додаток 2. Обслуговування комп'ютерів, які використовуються для спільної роботи.

Додаток 3. Перелік програм для дітей з ООП.

Додаток 4. Положення про сайт.

Додаток 5. Правила спілкування в чатах.


НАКАЗ "Про визначення уповноваженої особи та затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Запорізькій загальноосвітній школі № 69" № 155 а/г від 04.09.2023 р.

СТАТУТ Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 69 Запорізької міської ради Запорізької області

СТРАТЕГІЯ розвитку системи освіти Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 69 Запорізької міської ради Запорізької області на період до 2026 року


Управління навчальним закладом

1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником, органом управління навчальним закладом.

Органом управління навчального закладу є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – Правобережний відділ освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ПВО.

2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

3. Директор навчального закладу призначається та звільняється з посади директором департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Директор діє на контрактній основі.

Заступники директора призначаються і звільняються з посади органом управління навчального закладу відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про ПВО. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства.

4. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- координує роботу всіх підрозділів навчального закладу, забезпечує безперервність та послідовність освітнього процесу, наступність ступенів навчання;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності та охорони праці;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вирішує питання прийому та відрахування учнів, вихованців; призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- за поданням керівників підрозділів приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відповідних категорій;

- визначає повноваження керівників структурних підрозділів навчального закладу у відповідності до діючого законодавства;

- у відповідності з чинним законодавством, за погодженням з органом управління навчального закладу відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради;

- встановлює плату за особливі умови утримання дітей та додаткові освітні послуги;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу, Положення про моральне та матеріальне стимулювання працівників навчального закладу, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання, застосовує засоби морального та матеріального стимулювання працівників навчального закладу,

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, органами місцевого самоврядування;

- діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах; укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень; видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції); відкриває рахунки у банках;

- користується правом розпорядження коштів та організовує виконання кошторису;

- забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції;

- має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;

- вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління навчального закладу, Статутом навчального закладу, Контрактом;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

5. Керівник навчального закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

6. Засідання педагогічної ради проводяться за потребою, але не менш як чотири рази на рік.

7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

До складу ради школи обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи ІІ-ІІІ ступеня, батьків і громадськості.


Мова викладання

У навчальному закладі навчання відбувається державною мовою.

За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення:

- можливе відкриття класів з поглибленим вивченням предметів у школі ІІ ступеню;

з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти, можливе запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання, відкриття класів для дітей з особливими освітніми потребами.


Кадровий склад закладу

1. Директор – 1

2. Заступник директора з НВР – 5

3. Вчителі:

- вища категорія – 35

- І категорія – 11

- ІІ категорія – 8

- спеціаліст – 21

4. Педагог-організатор – 1

5. Практичний психолог – 1

6. Бібліотекар – 2

7. Інженер з ОП – 1

8. Медична сестра – 1

9. Інженер-електроник – 1

10. Секретар - 1

11. Технічний персонал закладу:

- заступник директора з адміністративно-господарської роботи – 1

- ПСП – 13

- сторож – 3

- двірник – 2

- робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків і споруд - 2


Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Показник Стан
Кількість класів 31
Загальна кількість учнів на 18.01.2024 р. 780
1-4 класів 322
5-9 класів 458
ГПД 60
Загальна кількість учнів 1-х класів 44


Розпорядження про видачу Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 69 Запорізької міської ради Запорізької області ліцензії на впровадження освітньої діяльності

/Files/images/Ліцензія 1.jpg /Files/images/Ліцензія 2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1916

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.